Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü

CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülünün amacı, oluşmuş olan maliyetleri kullanıcının tanımladığı şemaya göre muhasebe sisteminden toplayarak yine aynı şemaya göre üretim faaliyetlerine dağıtmaktır. Bu sayede istediğiniz maliyetleri istediğiniz üretim faaliyetlerine yüzdesel, miktarsal ve oransal dağıtım yöntemleri ile aktararak, en doğru şekilde ürünlerinize yansıtabilirsiniz
 
 

Maliyet Merkezleri Muhasebesi ModülüCANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülünün amacı, oluşmuş olan maliyetleri kullanıcının tanımladığı şemaya göre muhasebe sisteminden toplayarak yine aynı şemaya göre üretim faaliyetlerine dağıtmaktır. Bu sayede istediğiniz maliyetleri istediğiniz üretim faaliyetlerine yüzdesel, miktarsal ve oransal dağıtım yöntemleri ile aktararak, en doğru şekilde ürünlerinize yansıtabilirsiniz.

Gerekli hesaplama tabloları (şemalar) kısıtlamasız bir şekilde belirlenebilir ve sürmekte olan maliyetler ve gerçek maliyetlerin hesaplanması mümkün olur. Direkt maliyetler maliyet merkezleri üzerinden direkt olarak ilgili işlere aktarılabilir, endirekt maliyetler ise şema üzerinden istenildiği gibi dağıtılabilir.

CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü aynı zamanda birim faaliyet maliyetlerinin bütçede planlanan değerlere dayalı olarak hesaplanabilmesine imkan tanır. Bu özellik kullanılarak her bir faaliyet, maliyet merkezi temeline dayalı olarak incelenir ve bütçede planlanmış olan kapasitelere bağlı olarak hesaplamalar yapılır.

 

 

Etkin ve sistematik Maliyet Merkezleri Muhasebesine giden yol

Maliyet Merkezleri Muhasebesinde şeffaflığın sağlanması

Muhasebe birimi şirkete giren ve çıkan maliyet akışlarının kayıtlarını tutmakla görevlidir. Finans muhasebesinin temel faaliyetlerinden biri, likiditenin hesaplanmasıdır. Öte yanda Maliyet Merkezleri Muhasebesi, kâr ve zarar hesaplamaları ile ilgilenir. CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü, şirketlerin Maliyet Merkezleri Muhasebesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla, modern bir muhasebe sisteminin üç ana dayanağı olan bütünleşik maliyet merkezlerini, maliyet birimlerini ve maliyet türlerini destekleyen muhasebe özellikleri sunar. Bir işletmenin muhasebe faaliyetlerinden ana beklentileri, maliyetlerin zamanlı ve doğru belirlenmesi ve bunların ilgili maliyet merkezlerine atamalarının yapılmasıdır. İşletmelerdeki tüm birimler gider yaratıcı faaliyetlerde bulundukları için, CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülünün kurulumu, şirketin tamamına entegre edilecek bir şekilde yapılır ve şirketin tamamı tarafından kullanılır.

Maliyet Merkezleri Muhasebesi ModülüGider türü muhasebesi özelliği kullanılarak maliyetlerin saptanması

Gider türü muhasebesi, oluşan maliyetlerin saptanmasına ve bu maliyetlerin, ilişkin oldukları gider türlerine tahsisine yardımcı olur. Gider türü muhasebesi, kurumun temel ve ikincil (tali) maliyetlerinin maliyet yapılarını belirler ve buna bağlı olarak yapılacak hesaplamalara taban oluşturur. ERP sistemi tarafından maliyetlerin net bir şekilde ayrımı yapılır ve ayrıca temel maliyetlerin hesap tablolarına aktarımı sağlanır. Bu ayırım, gider kapsamına dayalı olarak (tam maliyetler; örneğin doğrudan maliyetler, genel giderler, özel doğrudan maliyetler, üretim maliyetleri ve satış maliyetleri gibi) ya da bağımlı faaliyetlere dayalı olarak (katkı payı muhasebesi, değişken ve sabit giderlerin ayrımı gibi) gerçekleştirilir. Maliyetlerin ilave olarak ayrımı da mümkündür (temel, ikincil ve yükleme maliyetler gibi). Öncelikler ve dağıtım oranları belirlenerek, detaylı dağıtım tablolarının kullanımı ile harcamaların türleri ve maliyetleri doğru bir şekilde saptanabilir. Harcama hesapları işletmelerin doğrudan ve dolaylı maliyetlerini belirler ve işletmelerin mali planlamasında önemli bir bileşen olarak yer alır.

 

Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü

Maliyet merkezleri muhasebesi kullanılarak maliyet dağıtımlarının hassas bir biçimde gerçekleştirilmesi

CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü, harcama türlerini ve maliyet merkezlerini birbirleri ile ilişkilendirir. Bunun gerçekleştirilmesi için şirket kodları faaliyetler, maliyet merkezleri ve geçerlilik süreleri kullanılır. İşletmelerdeki faaliyet türleri, maliyet merkezleri ile ilişkilidir. Bu şekilde, harcama türlerine göre sınıflandırılmış olan genel giderlerin maliyet merkezlerine yüklemesi yapılabilir. Bu işlemden sonra sistem, genel giderlerin doğru bir şekilde dağıtılması için maliyet merkezleri arasında dahili bir maliyet tahsisi uygular. Hem planlanmış, hem de gerçekleşmiş maliyetler için temel ve ikincil maliyet merkezleri kullanılarak maliyet dağıtımı yapmak mümkündür. Bu dağıtım aynı zamanda bağımsız dağıtım anahtarları kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

 

Maliyet birimleri muhasebesi kullanılarak harcamalar konusunda şeffaflık sağlanması

CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü, maliyetlerin nerelerden kaynaklandığının anlaşılmasında kullanılır. Normalde bu, maliyet tahsislerinin tamamlanmasından sonra gelen ve üretim maliyetlerini belirleyen bir hesaplama türüdür. Modülün yüksek düzeydeki entegrasyonu sayesinde, maliyet merkezleri muhasebesi kullanarak doğrudan maliyetleri ve genel gider oranlarını tanımlayabilmek ve bu verilere maliyet birim muhasebesi dahilinde doğrudan erişim sağlamak mümkündür. Bir başka seçenek olarak da ya faaliyet temelli muhasebe ya da geleneksel genel giderler hesaplamalarının, veya bu ikisinin bir birleşiminin sonucunda üretilen maliyet oranları ve şemaları kullanılabilir. Modül aynı zamanda ürün maliyetlendirmesi (maliyet birimine dayalı maliyetler) özelliğini de sunmaktadır. Gerekli hesaplama tabloları kısıtlamasız bir şekilde belirlenebilir ve tahmini maliyetler, sürmekte olan maliyetler ve gerçek maliyetlerin anlaşılması mümkün olur. CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü aynı zamanda birim faaliyet maliyetlerinin planlanan değerlere dayalı olarak hesaplanabilmesine imkan tanır. Bu özellik kullanılarak her bir faaliyet, maliyet merkezi temeline dayalı olarak incelenir ve planlanmış olan kapasitelere bağlı olarak hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalar tekrarlanabilir ve belirtilen veri değerleri ile karşılaştırılabilir.

Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü

Maliyet denetim mekanizmaları kullanılarak doğru maliyet analizi

Ciro ve likidite bilgilerinin tek başına kullanımı, işletme kârlılığının açık bir göstergesi olamaz. Öte yanda Maliyet Merkezleri Muhasebesi ve beraberinde getirdiği verimlilik kavramı (kâr ve zarar tabloları) kullanılarak etkin bir planlama için gerekli olan bilgilerin elde edilmesi ve bu bilgilerin daha sonra maliyetlerin ve gelirlerin tahmininde kullanılması mümkündür. Maliyet Merkezleri Muhasebesi kurum genelinde, kurumun her bir birimi için ve üretim aşamaları için verimliliği belirler. Ayrıca fiyatlandırma, maliyet planlaması ve kârlılık hesaplamalarına destek sağlar. Rekabete bağlı fiyat baskıları ve ihtiyaç duyulan malzemelerdeki fiyat enflasyonu da bu denetim mekanizmalarının kullanımındaki önemi artırır; modülün denetim mekanizmaları, maliyetlerin hassas hesaplanması ve doğru analizine olanak sağlarken, aynı zamanda rekabetçi bir fiyatlandırma politikasını da mümkün kılar.

Sağlıklı karar verebilmek için sunulan şeffaflık

Birçok iş sürecinin beraberinde finans ve malzemelerin akışı ile ilgili veriler yer aldığı için, bu verilerin kayıt altına alınması ve doğru mali bilgi içerdiklerinin garantilenmesi, bir şarttır. Maliyet Merkezleri Muhasebesinin tüm özellikleriyle kurumun her bir biriminde uygulanması, maliyetlerin şeffaflığı ve hesap verebilme yükümlülüğü bakımından bir gerekliliktir. Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü, maliyetlerin tanımlanması ve doğru bir şekilde tahsisi için gerekli olan özellikleri kullanıcılara sunarak, daha sağlıklı kararlar vermede kullanılacak doğru maliyet ve kârlılık bilgileri sağlar.

 

Modül Özellikleri
 • Maliyet merkezi muhasebesi uygulamalarını karşılayan özellikler
 • Harcama türleri
 • Maliyet merkezleri
 • Maliyet birimleri
 • Faaliyet kayıtları
 • Planlamada birden fazla değişkenin kullanılabilmesi
 • Dahili maliyet tahsisleri
 • Çoklu fiyat yüklemeleri
 • İleri düzey özelliklere sahip ve bütünleşik raporlama uygulaması
 • Parametrelere dayalı modül mimarisi (işçilik oranları, maliyet oranları, tüketimden sapmalar, miktarlardan sapmalar, borç muhasebesi, ihtiyaç fazlaları ve verilen açıklar)
 • Kısıtlamasız bir şekilde formül tanımlayabilme özelliği
 • Katkı payları muhasebesi
 • Sonuçlar muhasebesi
 • Maliyet türleri ve maliyet merkezleri için raporlar
 • Planlanmış ve gerçekleşmiş verilerin kümülâtif ve aylık sunumu
 • İşletme Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) için özel tasarlanmış raporlar
 • Maliyet birim raporları
 • Tahmini ve gerçek maliyet raporları

 

 

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın